Kostra ekologickej stability (KES)

existujúci súbor ekologicky relatívne stabilných krajinných segmentov, vymedzený bez ohľadu na ich funkčné vzťahy. Identifikácia kostry alebo základ ekologickej stability je nevyhnutným prvým krokom k projektovaniu ÚSES,  ktorý potom pozostáva v prípade „prebytku“ vhodných segmentov z ich účelovo lokalizovaného výberu al. v prípade ich „nedostatku“ z doplnenia (vytvorenia) nových segmentov tak, aby spolu s existujúcou KES vytvorili funkčný systém (ÚSES) (Buček, Lacina 1984).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete