Metapopulácia

viaczložková, priestorovo štruktúrovaná populácia, na krajinnej úrovni, ktorú tvoria viaceré lokálne subpopulácie, oddelené od seba vzdialenosťou alebo bariérami napr. v dôsledku procesu fragmentácie. Tieto sú navzájom prepojené prostredníctvom disperzie alebo migrácií. Intenzita migrácií je však obmedzená (Opdam 1991). Pohyb a rozptyl subpopulácií závisí od konfigurácie krajinných prvkov, vzdialenosti medzi stanovišťami a od odporu prostredia (→metapopulačná teória). 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete