Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES)

→ÚSES, vymedzovaný na miestnej úrovni (najčastejšie na úrovni katastra). Je súčasťou ÚSES vyššieho hierarchického stupňa (RÚSES, NÚSES). Prostredníctvom miestnych biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov sa plní stabilizačná funkcia územného systému ekologickej stability a jeho priaznivé pôsobenie na okolité, menej stabilné ekosystémy. Biocentrá a biokoridory miestneho významu majú spĺňať nároky organizmov, ktoré majú pozitívny vplyv na okolité agrocenózy na poľnohospodárskom pôdnom fonde, na okolité hospodársky využívané lesné spoločenstvá a na územie sídiel. Ide predovšetkým o drobné vtáctvo, hmyz (opeľovače, dravý hmyz), obojživelníky, vtáky a pod. Na úrovni miestneho ÚSES pristupuje k uvedeným funkciám aj funkcia asanácie škôd v krajine, ktoré vznikli v dôsledku eróznych procesov, sanácia smetísk, rekultivácia opustených lomov, zvýšenie estetickej a zdravotno-rekreačnej funkcie krajiny, obnovovanie brehových porastov, medzí a remízok ap. Dokumenty miestneho ÚSES (v niektorých materiáloch LÚSES - lokálny ÚSES), sa spracovávajú pre menšie územné celky (katastre, časti katastrov, zóny) v mierke 1 : 10 000, prípadne 1 : 5 000. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete