Plôška

tá plošnú časť povrchu, ktorá sa vzhľadom líši od svojho okolia. Forman a Godron (1993) sledovali diverzifikáciu krajiny a jej štruktúru v závislosti od spôsobu využívania človekom. Autori rozoznávajú všeobecne 3 základné typy zložiek, ktoré tvoria štruktúru krajiny. Hovoria o plôškach (patches), koridoroch (corridors) a krajinnej matrici (matrix). Veľkosť, tvar a povahu okrajov považujú za zvlášť dôležité charakteristiky plôšok. Charakteristiky koridorov ako napr. šírka, spojitosť, krivoľakosť, úžiny, medzery a uzly určujú funkciu koridoru ako „vodiča“ aj ako prekážky. Siete charakterizujú rôznymi typmi krížení, sieťovou štruktúrou a veľkosťou ôk. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete