RÚSES

regionálny územný systém ekologickej stability


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete