Stupeň ekologickej stability územia (SES)

sa uplatňuje pri hodnotení stavu ekologickej stability krajiny a pri vymedzovaní ekologicky významných segmentov krajiny. Stanovuje sa relatívne. Vychádza sa pritom z predpokladu, že SES. je nepriamo úmerný intenzite antropického ovplyvnenia ekosystémov alebo priamo úmerný prírodným hodnotám aj v závislosti od veľkosti plochy hodnoteného územia. Východiskom hodnotenia je porovnanie potenciálneho a aktuálneho stavu ekosystémov v krajine. Pri výbere území, ktoré tvoria základ ekologickej stability krajiny sa používa 6-stupňová stupnica. (Löw a kol. 1995): 0 - bez význ. sú napr. zastavané plochy a komunikácie s asfaltovým al. betónovým povrchom, 1 - veľmi malý význam majú napr. polia, 2 - malý význam z hľadiska cieľov ÚSES sa pripisuje intenzívnym sadom, viniciam a intenzifikovaným lúkam, 3 - stredný význam majú napr. lesné monokultúry, 4 - veľký význam majú lúky a lesy s prevahou prirodzene rastúcich druhov, 5 - výnimočne veľký význam nadobúdajú predovšetkým prírodné lesy, trávobylinné spoločenstvá, mokrade, rašeliniská, vodné toky a vodné plochy s prirodzeným dnom aj brehmi a s charakteristickými vodnými a pobrežnými spoločenstvami.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete