Vnútorná (endogénna) ekologická stabilita

schopnosť ekosystému existovať pri normálnom pôsobení faktorov prostredia vrátane tých extrémov, na ktoré sú ekosystémy dlhodobo adaptované. Vnútorná ekologická stabilita je daná pevnosťou a množstvom vnútorných väzieb v ekosystéme. Vysokú vnútornú stabilitu majú predovšetkým sukcesne vyzreté ekosystémy s klimaxovým charakterom. V našej kultúrnej krajine sú to jednak ekosystémy s prírodným vývojom, jednak antropicky podmienené ekosystémy s prirodzeným vývojom bioty v rámci dlhodobých antropoekologických podmienok (prírodné a prirodzené ekosystémy) (Maděra, Zimová, 2005).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete