Vonkajšia (exogénna) ekologická stabilita

schopnosť ekosystému odolávať pôsobeniu mimoriadnych vonkajších faktorov, na ktoré nie je ekosystém prírodným vývojom adaptovaný (extrémne výkyvy teplôt, rozsiahle požiare, zemetrasenia, výbuchy sopiek, v kultúrnej krajine ide zásadne o vonkajšie (globálne) vplyvy a zmeny antropogénneho charakteru (znečisťovanie ovzdušia, zmeny vodného režimu, chemizácia poľnohospodárskej výroby a pod.). Nepoznáme zatiaľ taký ekosystém, ktorý by sa vyznačoval absolútnou vonkajšou ekologickou stabilitou, to znamená odolnosťou voči všetkým mysliteľným mimoriadnym vonkajším faktorom. Preto základným kritériom pre výber a navrhovanie komponentov ÚSES je vnútorná ekologická stabilita. Vysoká vnútorná stabilita je nutnou podmienkou vonkajšej ekologickej stability, ale nemôže ju plne zaručiť (Maděra, Zimová, 2005).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete