Adaptabilita

schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax