Agrobiocenóza

spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdach


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax