Bunka

základná štruktúrna a funkčná jednotka živej hmoty, je to ucelený systém schopný rásť a rozmnožovať sa. Bunky sa delia sa na: (1) prokaryotické − tvoria jednobunkový organizmus, napr. baktérie, ktorý nemá jadro a 1 molekula DNA predstavuje zvyčajne celú genetickú výbavu; (2) eukaryotické − sú (okrem kvasiniek) súčasťou mnohobunkového organizmu, DNA je v jadre bunky vo forme chromozómov, počet chromozómov je pre rôzne organizmy rôzny a tiež je rôzny v pohlavných (bunka špecializovaná na oplodnenie, pri oplodnení splývajú jadrá s haploidným počtom chromozómov, pričom tvoria základ pre tvorbu somatických buniek) a somatických (telová bunka rastlín a živočíchov má obyčajne úplnú − diploidnú chromozómovú výbavu, vzniká mitotickým delením jadra) bunkách.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy