Biocenóza

je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax