Biokoridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax