Biotop

prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax