Ekológia

vedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax