Ekologická výchova

často sa používa ako synonymum environmentálnej výchovy, zaoberá sa témou prírody a životného prostredia, skúmaním vzťahov medzi organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax