Emisie

odpadové produkty, úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy zdrojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax