Environmentálna výchova

cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax