Fytocenóza

rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiou


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax