Environmentálne riziko

dôsledok ľudskej aktivity v životnom prostredí, v ktorom pôsobí environmentálny hazard (napr. kontaminácia plodín pestovaných na kontaminovanej pôde); zahŕňajú ujmy na organizmoch (napr. toxické pôsobenie Bt toxínu použitého v kukurici na larvy motýľov), vytvorenie si odolnosti voči chemickým prípravkov používaným v poľnohospodárstve a zníženie efektivity ich pôsobenia; nežiaduce génové transfery (napr. v prípade geneticky modifikovaných kukuričných polí, z ktorých sa peľ vetrom preniesol na konvenčné polia).


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy