Imisia

prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na iné miesto dôsledkom emisie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax