Klimax

vrcholné a najkomplexnejšie štádium sukcesného radu vývoja biocenóz, značne odlišné od východiskového stavu dynamickej sukcesie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax