Krajinná štruktúra

zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných fyziognomických alebo funkčných celkov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax