Monitoring

opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax