biocentrum

územie s biotopom alebo komplexom biotopov, ktoré veľkosťou i funkčnosťou umožňuje existenciu (čiastočne) prirodzeného ekosystému s príslušným spoločenstvom organizmov  


» Výkladový slovník - Druhová ochrana