biokoridor

spravidla lineárny prvok v krajine, ktorý prepája biocentrá a umožňuje premiestňovanie organizmov (vrátane vývinových štádií) medzi nimi; prostriedok konektivity (prepojenia) fragmentov ekologických entít (ekosystémov, biotopov, spoločenstiev, /sub/populácií a pod.); pozri tiež ekodukt   


» Výkladový slovník - Druhová ochrana