druhová diverzita

druhová rozmanitosť spoločenstva (či iného súboru organizmov) vyjadrená niektorým z bezrozmerných indexov (napr. Shannonovym), ktoré zohľadňujú okrem počtu druhov aj ich pomerné zastúpenie


» Výkladový slovník - Druhová ochrana