druhový akčný plán

detailný materiál dokumentujúci a analyzujúci stav ohrozeného druhu/taxónu a navrhujúci opatrenia na zlepšenie stavu; v SR sa používa termín program záchrany; pozri tiež červená kniha, červený zoznam, kategórie Červeného zoznamu IUCN


» Výkladový slovník - Druhová ochrana