efektívna veľkosť populácie (geneticky)

veľkosť populácie, ktorá je funkčná z genetického hľadiska (úroveň inbrídingu nie je vyššia ako v panmiktickej populácii); zakladá sa na počte reprodukcieschopných jedincov a teda je menšia ako celá populácia; pozri tiež populácia, inbríding


» Výkladový slovník - Druhová ochrana