ekosozológia

vedná disciplína prepájajúca konzervačnú biológiu a obnovnú ekológiu; ochrana prírody založená na poznaní vzťahov medzi prostredím a organizmami a medzi organizmami navzájom; termín zložený z gréckych slov oikos = dom, sozein = chrániť; pozri tiež konzervačná biológia, obnovná  ekológia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana