ekosystém

entita funkčného prepojenia biotopu (abiotická zložka) s jeho príslušným spoločenstvom (biotická zložka); veľkosť ekosystému je definovaná ad hoc a môže varírovať po rozmery biosféry; pozri tiež biotop, spoločenstvo


» Výkladový slovník - Druhová ochrana