environmentálny faktor

faktor (= činiteľ, vlastnosť, podmienka) prostredia so vzťahom k organizmom; ovplyvňujúci, podmieňujúci ich existenciu; keďže sa termín vzťahuje na prostredie a nie na vedný odbor (ekológiu), nie je správne používať termín ekologický faktor


» Výkladový slovník - Druhová ochrana