faunistika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov fauny v definovanom priestore; pozri tiež fauna 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana