fragment

zlomok celku; časť oddelená od pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) alebo jej ďalších častí; pozri tiež fragmentácia, izolát, izolácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana