fytocenóza

rastlinné spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov/taxónov rastlín, ktoré rastú v určitom biotope; pozri tiež spoločenstvo

» Výkladový slovník - Druhová ochrana