Genetický marker

segment DNA, ktorého lokalizácia na chromozóme je známa, alebo ktorý možno identifikovať, môže sa používať ako referenčný bod pri mapovaní alebo lokalizácii iných génov; znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy