génový drift

náhodná zmena frekvencie jednotlivých alel génu v populácii z generácie na generáciu; výsledkom génového driftu môže byť zachovanie jedinej alely (=fixácia alely) a tým strata genomickej variability; pravdepodobnosť fixácie alely je nepriamo úmerná početnosti populácie; pozri tiež efekt hrdla fľaše, efekt zakladateľa


» Výkladový slovník - Druhová ochrana