genofond

súbor všetkých alel génov všetkých jedincov v populácii (zvyčajne na úrovni druhu, prípadne poddruhu); rozmanitosť genofondu podmieňuje schopnosť druhu/taxónu vysporiadať sa so zmenami environmentálnych faktorov; pozri tiež genomická rozmanitosť/diverzita


» Výkladový slovník - Druhová ochrana