habitat

prostredie pre existenciu jedinca alebo populácie (druhu/taxónu); termín viazaný na autekológiu; pozri tiež biotop


» Výkladový slovník - Druhová ochrana