izolát

fragment celku pôvodne súvislej entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) priestorovo a/alebo funkčne oddelený od celku tej istej entity alebo jej ostatných fragmentov bez možnosti vzájomnej interakcie; pozri tiež izolácia, fragment, fragmentácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana