jadrová oblasť/jadrové územie

oblasť s najvyššou hodnotou a najprísnejšími podmienkami ochrany a reguláciou antropogénnych faktorov; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež rezerva biosféry 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana