metapopulácia

súbor subpopulácií (fragmentov pôvodne súvislej populácie alebo prirodzene fragmentovanej populácie), medzi ktorými existuje možnosť kontaktu/kríženia ich jedincov (napr. ponechaním alebo vytvorením biokoridorov medzi nimi); v prípade lokálneho vyhynutia niektorej zo subpopulácií vďaka prepojeniu s ostatnými nie je vylúčená rekolonizácia areálu zaniknuvšej subpopulácie jedincami zo susediacich subpopulácií (s funkciou zdrojovej populácie); pozri tiež dynamika metapopulácie, populácia, subpopulácia, zdrojová populácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana