nárazníková oblasť/zóna

oblasť so šetrným hospodárením / využívaním (podriadeným ochrane prírody)  obklopujúca jadrovú oblasť alebo susediaca s ňou; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež jadrová oblasť, prechodová oblasť/zóna, rezerva biosféry


» Výkladový slovník - Druhová ochrana