Nedostatočne známy DD

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, pre ktorý nie je dostatok údajov o rozšírení a/alebo stave populácie na priame alebo nepriame zhodnotenie rizika vyhynutia 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana