zástupný prístup

prístup druhovej ochrany postavený na kombinácii opatrení ochrany a manažmentu, z ktorých profituje väčšia skupina druhov/taxónov organizmov; zohľadnením vzťahov medzi druhmi/taxónmi a územím sa definuje oblasť s maximálnou efektivitou prijatých opatrení


» Výkladový slovník - Druhová ochrana