zdrojový habitat

habitat druhu/taxónu, v ktorom jeho lokálna množivosť prevyšuje lokálnu úmrtnosť; pozri tiež habitat, prepadový habitat, prepadová populácia, zdrojová populácia 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana