biologická spotreba kyslíka (BSK)

množstvo kyslíka, ktoré spotrebujú mikroorganizmy pri biochemickej oxidácii organických látok pri 20 °C a zvolenom čase inkubácie. Vyjadruje sa buď v % TSK (teoretickej spotreby kyslíka na oxidáciu molekuly na oxid uhličitý a vodu podľa stechiometrického výpočtu), alebo v % CHSK (chemickej spotreby kyslíka), pokiaľ chemické zloženie skúšanej látky nie je známe. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie (napr. BSK28).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi