chemická spotreba kyslíka (CHSK)

množstvo kyslíka, ktoré sa spotrebuje na oxidáciu organických látok dichrómanom draselným v prostredí 50 % kyseliny sírovej, v prítomnosti katalyzátora a po dvojhodinovom vare. Index pri symbole zdôrazňuje, že na oxidáciu sa použil dichróman draselný (CHSKCr).

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi