retencia

zastavenie alebo zadržanie odtekajúcich vôd z povodia vo vodnej nádrži, emisií vypúšťaných do ovzdušia, vplyvu chemických, fyzikálnych alebo biologických faktorov, negatívne vplývajúcich na životné prostredie. 

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi