rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

používa sa na vyjadrenie hydrofóbneho charakteru rozpustených organických zlúčenín. Vyjadruje distribúciu medzi oktanolom a vodou, kde ako reprezentant organických rozpušťadiel bol vybraný oktanol: Kow=Cokt/CH20. Cokt je koncentrácia organickej zlúčeniny v oktanole a CH20 vo vode. Vo všeobecnosti sa za hydrofóbne látky považujú zlúčeniny s hodnotou Kow >100.

» Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi